top of page

Group

Public·17 members

Si të përdorni sistemin e integruar të informatizimit të manualit të çmimeve për ndërtimin


Manuali I Cmimeve Te Ndertimit: Çfarë është dhe si të përdoret?
Nëse jeni një ndërtues, një projektues ose një investitor në fushën e ndërtimit, ju duhet të dini se çfarë është manuali i çmimeve të ndërtimit dhe si të përdorni sistemin e integruar të informatizimit të tij. Ky manual është një udhërrëfyes i çmimeve për çdo zë pune në ndërtim, bazuar tek të dhënat për çmimet mesatare të materialeve të ndërtimit dhe preventivat që deklarojnë subjektet publike dhe private. Ky manual unifikon metodologjinë e llogaritjes së kostos së ndërtimit dhe lehtëson kontrollin tekniko-financiar në sektorin e ndërtimit.
Manuali I Cmimeve Te NdertimitSi të llogarisni kostot e ndërtimit me manualin e çmimeve?
Për të llogaritur kostot e ndërtimit me manualin e çmimeve, ju duhet të keni një projekt teknik të detajuar për objektin tuaj dhe të përdorni portalin e-Albania për të deklaruar preventivat dhe situacionet për çdo zë pune në ndërtim. Nga ana tjetër, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë gjeneron dhe përditëson të dhënat në sistemin e integruar të manualit, duke përfshirë çmimet mesatare të materialeve, pagave, transportit dhe makinerive, si dhe analizat teknike për materialet dhe teknologjitë e reja. Sistemi i integruar ju jep një vleratim automatik të kostos së ndërtimit sipas manualit.


Cilat janë avantazhet e manualit të çmimeve për ndërtimin?
Manuali i çmimeve për ndërtimin ka disa avantazhe për subjektet që operojnë në fushën e ndërtimit, si:


 • Unifikon metodologjinë e llogaritjes së kostos së ndërtimit për çdo zonë gjeografike dhe tipologji objekti; • Lehtëson procesin e paraqitjes së preventivave dhe situacioneve online nëpër portalin e-Albania; • Përputhet me standardet evropiane dhe rregullat ligjore në fuqi; • Rrit transparencën dhe konkurrencën në sektorin e ndërtimit; • U mundëson kontrolluesve tekniko-financiar të verifikojnë kostot e ndërtimeve me kriteret e manualit.Përmbledhje
Nga ky artikull ju mësuat se çfarë është manuali i çmimeve për ndertimin dhe si të pêrdoret sistemi i integruar i informatizimit të tij. Ky manual ështê njê udhêrrêfyes i çmimeve për çdo zê pune në ndertim, bazuar tek tê dhênat për çmimet mesatare tê materialeve tê ndertimit dhe preventivat qê deklarojnê subjektet publike dhe private. Ky manual unifikon metodologjinê e llogaritjes sê kostos sê ndertimit dhe lehteson kontrollin tekniko-financiar në sektorin e ndertimit. Për tê llogaritur kostot e ndertimit me manualin e çmimeve, ju duhet tê keni njê projekt teknik tê detajuar për objektin tuaj dhe tê pêrdorni portalin e-Albania për tê deklaruar preventivat dhe situacionet për çdo zê pune në ndertim. Manuali i çmimeve për ndertimin ka disa avantazhe për subjektet qê operojnê në fushên e ndertimit, si unifikimi i metodologjisê, lehtêsia e procesit online, përputhshmêria me standardet evropiane, rritja e transparencês dhe konkurrencês dhe mundêsia e verifikimit tê kostove.


Si të përdorni manualin e çmimeve për ndërtimin?
Për të përdorur manualin e çmimeve për ndërtimin, ju duhet të keni një llogari në portalin e-Albania dhe të regjistroheni si subjekt i veprimtarisë së ndërtimit. Nga ky portal ju mund të kryeni këto veprime:


 • Të deklaroni preventivat dhe situacionet për çdo objekt ndërtimi, duke përdorur formatin e unifikuar të sistemit të integruar; • Të shikoni analizat teknike të çmimeve për çdo zë pune në ndërtim, sipas manualit të ri; • Të konsultoheni me çmimet mesatare të materialeve, pagave, transportit dhe makinerive, sipas zonave gjeografike dhe tipologjive të objekteve; • Të merrni një vleratim automatik të kostos së ndërtimit sipas manualit.Për më shumë informacion dhe udhëzime se si të përdorni portalin e-Albania për manualin e çmimeve për ndërtimin, ju mund të vizitoni faqen zyrtare të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë.


Përmbledhje
Nga ky artikull ju mësuat se çfarë është manuali i çmimeve për ndertimin dhe si të pêrdoret sistemi i integruar i informatizimit të tij. Ky manual ështê njê udhêrrêfyes i çmimeve për çdo zê pune në ndertim, bazuar tek tê dhênat për çmimet mesatare tê materialeve tê ndertimit dhe preventivat qê deklarojnê subjektet publike dhe private. Ky manual unifikon metodologjinê e llogaritjes sê kostos sê ndertimit dhe lehteson kontrollin tekniko-financiar në sektorin e ndertimit. Për tê llogaritur kostot e ndertimit me manualin e çmimeve, ju duhet tê keni njê projekt teknik tê detajuar për objektin tuaj dhe tê pêrdorni portalin e-Albania për tê deklaruar preventivat dhe situacionet për çdo zê pune në ndertim. Manuali i çmimeve për ndertimin ka disa avantazhe për subjektet qê operojnê në fushên e ndertimit, si unifikimi i metodologjisê, lehtêsia e procesit online, përputhshmêria me standardet evropiane, rritja e transparencês dhe konkurrencês dhe mundêsia e verifikimit tê kostove. Për tê pêrdorur manualin e çmimeve për ndertimin, ju duhet tê keni njê llogari në portalin e-Albania dhe tê regjistroheni si subjekt i veprimtarisë sê ndertimit. Nga ky portal ju mund tê kryeni veprime si deklarimi i preventivave dhe situacioneve, shikimi i analizave teknike tê çmimeve, konsultimi me çmimet mesatare tê elementeve tê strukturës sê kostos dhe marrja e njê vleratimi automatik tê kostos sê ndertimit sipas manualit.


Si të përdorni manualin e çmimeve për ndërtimin për të llogaritur kostot e ndërtimit?
Për të përdorur manualin e çmimeve për ndërtimin për të llogaritur kostot e ndërtimit, ju duhet të keni një projekt teknik të detajuar për objektin tuaj dhe të përdorni portalin e-Albania për të deklaruar preventivat dhe situacionet për çdo zë pune në ndërtim. Nga ky portal ju mund të kryeni veprime si:


 • Deklarimi i preventivave dhe situacioneve për çdo zë pune në ndërtim, duke përdorur formatin e unifikuar që ofron sistemi i integruar i manualit; • Shikimi i analizave teknike të çmimeve mesatare për çdo zë pune në ndërtim, që janë gjeneruar dhe përditësuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë; • Konsultimi me çmimet mesatare të elementeve të strukturës së kostos, që janë siguruar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve; • Marrja e një vleratimi automatik të kostos së ndërtimit sipas manualit, duke u bazuar në preventivat dhe situacionet që keni deklaruar.Për të përdorur manualin e çmimeve për ndërtimin për të llogaritur kostot e ndërtimit, ju duhet të respektoni disa rregulla si:


 • Të jeni regjistruar si subjekt i veprimtarisë së ndërtimit në portalin e-Albania dhe të keni një llogari aktive; • Të deklaroni preventivat dhe situacionet me saktësi dhe pastransparenc, duke respektuar metodologjinë e unifikuar që ofron sistemi i integruar i manualit; • Të kontrolloni rregullisht përditësimet e manualit dhe t'i aplikoni ato në preventivat dhe situacionet tuaja; • Të ruani kopjet elektronike dhe/ose printuese të preventivave dhe situacioneve tuaja, si dhe të vleratimit automatik që merrni nga sistemi i integruar i manualit.Përmbledhje
Nga ky artikull ju mêsuat se çfarê ështê manuali i çmimeve për ndertimin dhe si tê pêrdoret sistemi i integruar i informatizimit tê tij. Ky manual ështê njê udhêrrêfyes i çmimeve për çdo zê pune në ndertim, bazuar tek tê dhênat për çmimet mesatare tê materialeve tê ndertimit dhe preventivat qê deklarojnê subjektet publike dhe private. Ky manual unifikon metodologjinê e llogaritjes sê kostos sê ndertimit dhe lehteson kontrollin tekniko-financiar në sektorin e ndertimit. Për tê llogaritur kostot e ndertimit me manualin e çmimeve, ju duhet tê keni njê projekt teknik tê detajuar për objektin tuaj dhe tê pêrdorni portalin e-Albania për tê deklaruar preventivat dhe situacionet për çdo zê pune në ndertim. Manuali i çmimeve për ndertimin ka disa avantazhe për subjektet qê operojnê në fushên e ndertimit, si unifikimi i metodologjisê, lehtêsia e procesit online, përputhshmêria me standardet evropiane, rritja e transparencês dhe konkurrencês dhe mundêsia e verifikimit tê kostove. Për tê pêrdorur manualin e çmimeve për ndertimin, ju duhet tê keni njê llogari në portalin e-Albania dhe tê regjistroheni si subjekt i veprimtarisë sê ndertimit. Nga ky portal ju mund tê kryeni veprime si deklarimi i preventivave dhe situacioneve, shikimi i analizave teknike tê çmimeve, konsultimi me çmimet mesatare tê elementeve tê strukturës sê kostos dhe marrja e njê vleratimi automatik tê kostos sê ndertimit sipas manualit. Për tè pèrdorur manualin e çmimeve për ndèrtimin për të llogaritur kostot e ndèrtimit, ju duhet të respektoni disa rregulla si regjistrimi si subjekt i veprimtarisè sè ndèrtimit në portalin e-Albania, deklarimi i preventivave dhe situacioneve me saktèsi dhe pastransparenc, kontrollimi i pèrditèsimeve te manualit dhe aplikimi i tyre në preventivat dhe situacionet tuaja, ruajtja e kopjeve elektronike dhe/ose printuese te preventivave dhe situacioneve tuaja, si dhe te vleratimit automatik qe merrni nga sistemi i integruar i manualit.


Si të gjeni manualin e çmimeve për ndërtimin në internet?
Për të gjetur manualin e çmimeve për ndërtimin në internet, ju duhet të keni një lidhje interneti dhe të përdorni një motor kërkimi si Google, Bing ose Yahoo. Ju mund të shkruani fjalë kyçe si "Manuali i çmimeve për ndërtimin", "Manuali i çmimeve 2015", "Manuali i çmimeve 2023" ose "Sistemi i integruar i manualit të çmimeve për ndërtimin". Ju do të shihni një listë të rezultateve që lidhen me kërkesën tuaj, si faqe interneti, dokumente PDF, video ose imazhe. Ju mund të zgjidhni ato që ju interesojnë më shumë dhe të klikoni mbi to për t'i hapur dhe lexuar.


Për të gjetur manualin e çmimeve për ndërtimin në internet, ju duhet të keni parasysh disa kujdesje si:


 • Të kontrolloni burimin dhe besueshmërinë e informacionit që gjeni në internet, duke verifikuar autorin, datën, referencat dhe komentet; • Të krahasoni informacionin që gjeni në internet me atë që ofron Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ose Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve, që janë institucionet përgjegjese për gjenerimin dhe përditësimin e manualit; • T'iu referoheni versionit më të fundit të manualit, që mund të ketë ndryshime apo përditësime nga versionet e mëparshme; • T'iu përshtateni formatit dhe metodologjisë që përcakton sistemi i integruar i manualit, që është i unifikuar dhe i përshtatshëm për t'u përdorur online; • T'iu ruani nga viruset apo programet e dëmshme qe mund te infektojn kompjuterin tuaj kur shkarkoni ose hapni dokumente nga interneti.Përmbledhje
Nga ky artikull ju mêsuat se si tê gjeni manualin e çmimeve për ndertimin në internet. Ky manual ështê njê udhêrrêfyes i çmimeve për çdo zê pune në ndertim, bazuar tek tê dhênat për çmimet mesatare tê materialeve tê ndertimit dhe preventivat qê deklarojnê subjektet publike dhe private. Ky manual unifikon metodologjinê e llogaritjes sê kostos sê ndertimit dhe lehteson kontrollin tekniko-financiar në sektorin e ndertimit. Për tê gjetur manualin e çmimeve për ndertimin në internet, ju duhet tê keni njê lidhje interneti dhe tê pêrdorni njê motor kerkimi si Google, Bing ose Yahoo. Ju mund tê shkruani fjalê kyçe si "Manuali i çmimeve për ndertimin", "Manuali i çmimeve 2015", "Manuali i çmimeve 2023" ose "Sistemi i integruar i manualit të çmimeve për ndertimin". Ju do tê shihni njê listê tê rezultateve qe lidhen me kerkêsên tuaja, si faqe interneti, dokumente PDF, video ose imazhe. Ju mund tê zgjidhni ato qe ju interesojn mê shum dhe t klikoni mbi to pr ti hapur dhe lexuar. Për tè gjetur manualin e çmimeve për ndèrtimin në internet, ju duhet të keni parasysh disa kujdesje si kontrollimi i burimit dhe besueshmèrisè sè informacionit qè gjeni në internet, krahasimi i informacionit me atè qè ofron Ministria e Infrastrukturave dhe Energjise ose Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve, referimi te versioni mè te fundit te manualit, pershtatja me formatin dhe metodologjine qe percakton sistemi i integruar i manualit dhe ruajtja nga viruset apo programet e dèmshme.


---> ServiceClient failure for DeepLeo[/ERROR] ca3e7ad8fd


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page